Polityka prywatności

Administrator danych

 • Tożsamość: FAUS INTERNATIONAL FLOORING SL
 • NR VAT: B98649890
 • Reżyseria. Pocztówka: Jovada,14 46727 Real de Gandía (Walencja – Hiszpania)
 • E.mail: info@faus.international

Cel: rozwiązanie zapytania i/lub pośredniczenie w zawarciu umowy.
Legitymacja: Komunikacja między zespołem sprzedaży lub marketingu a każdym zainteresowanym użytkownikiem.
Odbiorcy: Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane.
Prawa: Dostęp, poprawianie i usuwanie danych, a także inne prawa, jak wyjaśniono w informacjach dodatkowych.
Dodatkowe informacje: Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć na naszej stronie internetowej: faus.international.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych użytkownika?

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych przez użytkownika firmie FAUS INTERNATIONAL FLOORING SL (zwanej dalej„FAUS„), o numerze VAT B98649890 i adresie Calle Jovada,14, 46727 Real de Gandía (Walencja – Hiszpania).

Do celów niniejszej Polityki prywatności „Użytkownik” jest rozumiany jako każda osoba fizyczna zainteresowana produktami i usługami, które Faus oferuje swoim klientom i za pośrednictwem swojej strony internetowej. Faus, jako administrator danych, zażąda, przed przekazaniem danych osobowych, wyraźnej zgody Użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, w razie potrzeby, oraz na wszelkie inne aspekty, które wymagają uprzedniej autoryzacji Użytkownika. Celem polityki prywatności Faus jest zapewnienie przejrzystości informacji o tym, jak traktujemy dane użytkownika oraz ochrona informacji w Internecie i danych, które użytkownik może wprowadzić na stronie faus.international.

Użytkownik może skontaktować się z Biurem ds. prawnych i zgodności z przepisami Faus pod adresem info@faus.international w przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeb dotyczących ochrony danych.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że Faus może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy online w następujących celach cele określone poniżej, w zakresie, w jakim istnieje podstawa prawna dla każdej operacji przetwarzania, jak wyjaśniono poniżej:

 • (a) Zarządzać wnioskami składanymi przez Użytkownika osobiście lub na stronie internetowej Faus.
 • (b) Prowadzenie działań promocyjnych, w tym wysyłanie informacji handlowych na adres e-mail podany przez Użytkownika na naszej stronie internetowej, dotyczących produktów lub usług firm zewnętrznych współpracujących z Faus. Dzieje się tak pod warunkiem, że poprosimy Użytkownika o zgodę na takie działanie, a Użytkownik nam jej udzieli.

W Faus przetwarzamy informacje przekazane nam przez zainteresowane strony w celu dostarczenia im informacji o produktach i usługach, pośrednicząc w ich nabyciu, utrzymaniu lub gwarancji. Ponadto, aby poprawić komfort użytkowania, utworzymy profil handlowy na podstawie dostarczonych informacji. Na podstawie takiego profilu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik nie zażąda ich usunięcia przez zainteresowaną stronę.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych użytkownika?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prośba o informacje na temat naszych produktów. Przyszła oferta takich produktów i usług opiera się na wymaganej zgodzie.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Dane osobowe przekazane przez zainteresowaną stronę zostaną przekazane wyłącznie działowi handlowemu i informatycznemu w celu zarządzania informacjami i przyspieszenia procesu komunikacji.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który przekazuje nam swoje dane?

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faus.international przetwarza dane osobowe jej dotyczące. Zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, do żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie ich danych, w którym to przypadku będziemy przechowywać dane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Faus zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w celu wykonania i/lub obrony ewentualnych roszczeń.

W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane?

Uzyskaliśmy Twoje dane tylko dlatego, że nam je przekazałeś, wchodząc na stronę faus.international.

Ochrona danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych informujemy, że dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem dowolnego formularza na stronie faus.international lub w jakikolwiek inny sposób zostaną włączone do pliku będącego własnością Faus w celu zarządzania zamówioną usługą i informowania użytkownika o innych usługach i produktach, które mogą go zainteresować. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, sprzeciwu i anulowania, pisząc na adres Calle Jovada 14 46727 REAL DE GANDÍA (VALENCIA).

Kolekcja

Użytkownik może przeszukiwać witrynę bez podawania swojej tożsamości lub ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak po przekazaniu nam swoich danych osobowych użytkownik przestaje być dla nas anonimowy. Jeśli użytkownik zdecyduje się przekazać nam dane osobowe, wyraża zgodę na przesyłanie i przechowywanie tych informacji na naszych serwerach zlokalizowanych w Raiola Networks z CIF B27453489 i adresem Av. de Magoi 66, Semisótano derecha, 27002 Lugo, Hiszpania. Możemy gromadzić i przechowywać wszelkie dane osobowe, które użytkownik może nam udostępniać, takie jak :

 • adres e-mail, hasło, fizyczne dane kontaktowe.
 • informacje transakcyjne oparte na ich aktywności na faus.international.
 •  korespondencja za pośrednictwem faus.international do nas.
 • inne informacje, w tym adres IP i standardowe informacje z dziennika sieciowego, a także informacje uzupełniające od stron trzecich.

Ujawnianie informacji o użytkowniku

Możemy ujawniać dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych, egzekwowania naszych zasad, reagowania na skargi dotyczące zapisów lub innych treści, które naruszają prawa innych osób, lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika

 • członków naszego zespołu korporacyjnego, aby pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu potencjalnie nielegalnym działaniom oraz oferować wspólne usługi;
 • dostawcy usług kontraktowych, którzy wspierają naszą działalność biznesową;
 • organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym, w odpowiedzi na wniosek w związku z dochodzeniem karnym lub podejrzeniem nielegalnej działalności (w tego typu zdarzeniach ujawnione zostanie imię i nazwisko, miasto, kraj, stan, numer telefonu, adres e-mail, historia identyfikatora użytkownika, zarzuty oszustwa i historia transakcji);
 • inne podmioty gospodarcze, z którymi planowane jest połączenie lub przejęcie przez te podmioty gospodarcze;
 • stronom trzecim w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub inny ważny proces prawny wymagający ujawnienia takich informacji.

Nie ograniczając powyższego, w trosce o poszanowanie prywatności użytkownika, nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika organom ścigania, innym urzędnikom państwowym ani innym stronom trzecim bez wezwania sądowego, nakazu sądowego lub zasadniczo podobnego procesu prawnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu zapobieżenia bezpośredniej szkodzie fizycznej lub stratom finansowym lub w celu zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności.

W jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych?

W tym celu Faus podjął niezbędne środki techniczne w celu uniknięcia zmiany, utraty lub nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkownika, biorąc pod uwagę ograniczenia Internetu, i nie może zagwarantować absolutnej szczelności Internetu. Faus deklaruje swoje zobowiązanie do zachowania poufności, lojalności i przejrzystości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Wartości Faus

Bezpieczeństwo
Jakość
Pasja
Osoby
Zaufanie
Jakość

Jesteśmy producentami

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Twórcy projektu

Myśląc o Tobie i za Ciebie od 1953 roku